Fasadex – AUßENFARBE Semi Transparent

Ngjyrë për pigmentim të mesëm

FASADEX AUßENFARBE – Semi Transparent. është produkt i gatshëm për përdorim i cili aplikohet për lyerjen, mbrojtjen dhe dekorimin e mureve, tavaneve dhe hapësirave të jashtme të cilat janë të dedikuara për pigmentim me sistemin X-Fort Color System dhe sisteme tjera të ngjyrërave kompjuterike. Karakterizohet nga fuqia mbuluese, bardhësia dhe ngjyra të qëndrueshme në kohë. Posedon aftësi të lehtë në aplikim, nivelim si dhe ngjitje të fortësi dhe tharje të shpejtë. Përfundimi rezulton me një sipërfaqe mat me rezistencë të lartë ndaj agjendëve gërryes.

· Konsumi: Për 1m2 / 250-300 gr
· Përdorimi: Brenda 2 orësh
· Paketimi: 3L, 5L, 10L, 15L në kofe plastike
· Temperatura e aplikimit: +5°C – 25°C
· Magazinimi: Në vend të thatë pa lagështi
· Afati i qëndrueshmërisë: 12 muaj
· Para përdorimit, lexoni udhëzimet mbi aplikimin
si dhe deklaratën e performances së produktit

 

Më shumë rreth fletave teknike dhe deklaratave të performancës:

Në mënyrë që klientët tanë të marrin të gjitha informacionet e nevojshme,
Xfort u ofron fletat teknike, dhe deklaratat e performances vetëm me kërkesë përmes e-mailit.