fbpx

Imprint

Ofrues shërbimimeve:
X-FORT SH.P.K.

Zyret Qëndrore:
77, 70520 Doganaj, Kaçanik – Kosovë

Adresa Postale:
Rr.Ahmet Kaçiku, Nr.77 Doganaj 70520

Regjistri komercial / Nr. i TVSH
330078825

Nr Fiskal:
811390814

Kontakti:
Phone: +383 45 401 400
E-mail: [email protected]

Shënime ligjore:

Të gjitha detajet e prezantimit tonë në internet janë kontrolluar me kujdes. Ne vazhdimisht i zgjerojmë dhe përditësojmë informacionet e dhëna. Sidoqoftë, ne nuk mund të japim garancion se këto informacione janë të plota, të sakta dhe plotësisht të përditësuara.

Kjo vlen në mënyrë të barabartë për të gjitha faqet e tjera të internetit për të cilat referimi bëhet përmes lidhjes hyperlink. X -FORT SH.P.K nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit që aranzhohen përmes lidhjeve të tilla. Referenca në një uebfaqe përmes hyperlink nuk paraqet rekomandime nga ne të faqes së internet në fjalë, as të kompanisë që e operon atë dhe as produkteve të saj.

Ne nuk kemi asnjë ndikim që palët e treta të krijojnë lidhje me uebfaqen tonë nga faqet e tyre në internet. Ekzistimi i lidhjeve të tilla nuk është tregues i bashkëpunimit tonë me këto kompani dhe as rekomandim i produkteve ose shërbimeve të tyre. Pretendimet e përgjegjësisë të shkaktuara nga përdorimi i prezantimit tonë të Internetit janë të përjashtuara me kusht që ne të mos kemi vepruar me pakujdesi të qëllimshme ose dëmtimi financiar, dëmtimit të shëndetit ose lirisë së individi. Për më tepër, X -FORT SH.P.K rezervon të drejtën të modifikojë ose plotësojë informacionin e dhënë.Përmbajtja dhe struktura e faqes në internet të X -FORT SH.P.K mbrohen nga të drejtat e autorit. Nuk ka kundërshtim për përdorimin e informacionit që përmbahet në faqet tona në internet për qëllime personale. Sidoqoftë, kopjimi i informacionit ose të dhënave, veçanërisht përdorimi tregtar i teksteve, ekstraktet e tekstit ose materiali i imazhit kërkon pëlqimin paraprak të X -FORT SH.P.K